Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2012. 05.06. Anyák napi ünnepség

 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Vendégeink!

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Anyák napja alkalmából rendezett városi rendezvényünkön!

Ma, május első vasárnapján Önöket ünnepeljük. Az édesanyákat, akik azáltal, hogy gyermeket hoztak világra, a legszebb és legnehezebb hivatást vállalták magukra. Azért a legszebbet, mert nincs az Isten adta feladataink között még egy olyan, amely ennyi szeretetet, örömet, büszkeséget, és vigaszt tudjon nyújtani. És azért a legnehezebbet, mert a sok jó mellett mindig ott az örökös aggodalom, a féltés, a fájdalom és együttérzés, amellyel gyermekeik lépteit követik a csecsemőkortól egészen a felnőttkor végéig.

Az egyház és az irodalom egyaránt szokott úgy fogalmazni, hogy a nő, aki gyermeket vállal, „édesanyává nemesedik”. Ez egy csodálatos kifejezés, amely a magyar nyelvnek köszönhető. Én azt szeretném, ha Önök, kedves Édesanyák, Nagymamák, életük minden percében tudatában lennének annak, hogy azzal, hogy gyermeket hoztak a világra, hogy nevelték és segítették őket életükben, hogy meghatározták számukra mi jó és mi a rossz, ezáltal az emberi feladatok legnemesebbét hajtották végre.

Tudom, hogy az anyák – pláne az újdonsült anyukák – gyakran tépelődnek, hogy jó anyák-e, illetve, hogy elég jó anyák-e. Úgy gondolom, hogy a mi korunkban nagyon nehéz lehet jó anyának lenni. Társadalmunk ugyanis elvárja a nőktől, hogy építsenek karriert, férfiakat meghazudtoló munkatempóval és kitartással, mellette vállaljanak gyermekeket, tartsák össze a családot, vezessék a háztartást, és maradjanak csinosak, divatosak, jó kedélyűek. Mindezt nagyon nehéz lehet megvalósítani így, együtt.

De abban is biztos vagyok, hogy Önök, kedves hévízi anyukák, mindezt megpróbálják. S hogy honnét tudom? Mert városunk minden teljesítménye mögött Önök is ott vannak. Köszönjük, hogy amikor dönteni kell, jól döntenek. Köszönjük, hogy képesek megtalálni az egyensúlyt a munka és a család között. Köszönjük, hogy biztosítják mindazt, ami egy gyermek egészséges fejlődéséhez és mindennapi életükhöz szükséges: az otthon biztonságát, az elfogadást, a bátorítást, a tiszta ruhát, a meleg ételt, a támogatást, és a sok-sok lemondást.

Kö­szön­jük, hogy édes­anya­ként „fel­té­tel nél­kül” sze­ret­nek: oda­ad­ják a gyer­mek­nek ide­jü­ket, leg­szebb gon­do­la­ta­i­kat, vá­gya­i­kat, re­mény­sé­ge­i­ket. És kö­szön­jük, hogy jó szü­lő­ként el tud­ják en­ged­ni, „pá­lyá­ra tud­ják ál­lí­ta­ni” gyer­me­kü­ket. Egy ré­ges-ré­gi per­zsa írás íj­hoz ha­son­lít­ja a szü­lő­ket: „Mi tar­toz­hat job­ban az íj­hoz, mint a nyíl­ves­­sző? S mi tar­toz­hat job­ban egy édes­anyá­hoz, mint a gyer­me­kei? Még­is mi ér­tel­me a nyíl­ves­­sző­nek, ha nem rö­pül? Mi­nél mes­­szebb­re, mi­nél gyor­sab­ban, mi­nél szeb­ben, an­nál jobb az íj!” Mi­nél önál­lób­bak gyer­me­ke­ink, mi­nél job­ban ki tud­ják bon­ta­koz­tat­ni a ben­nük lé­vő ké­pes­sé­ge­ket, te­het­sé­get, aka­ra­tot, an­nál bol­do­gab­bak lesz­nek, és an­nál in­kább mond­hat­juk, hogy nem él­tünk hi­á­ba a föl­dön.

 

Kedves Édesanyák!

Nagy az Önök felelőssége: Önök nevelik a jövő generációját, Önök biztosítják a jövőnket. De nagy a mi felelősségünk is. Hévíz városának fontosak az édesanyák, fontosak a családok.  Ezért számos városi tervnél, fejlesztésnél az elsődleges szempont, hogy lélekben és testben is egészséges utódokat neveljünk, megadva ehhez minden lehetőséget és segítséget Önöknek.

Ezért nyitottuk meg bölcsődénket, fejlesztjük óvodáinkat, játszótereinket.

Ezek természetesen apró lépések, mégis, reméljük, hogy hozzájárulhat az édesanyák és kisgyerekek komfortérzetéhez.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Hévízen nem csak kisgyermekes édesanyák élnek, hanem olyanok is, akiknek gyermekeik már elérték a felnőttkort, és saját pályájukat, boldogulásukat keresik. Őrájuk is gondolunk, természetesen. Munkahelyek kellenek, sikeresen működő vállalkozások, élénk gazdasági környezet és élhető város. Hogy a fiatal felnőtt képes legyen Hévízen családot alapítani, otthont teremteni, gyermeket nevelni. Úgy gondolom, kedves édesanyák, hogy Hévíz erre alkalmas és talán az ország gazdasági helyzete is hamarosan kedvezőbbre fordul, és akkor mindannyiunknak könnyebb lesz.

Ahogy a héten, várossá avatásunk 20 éves évfordulóján Kövér László házelnök és ideiglenes köztársasági elnök úr fogalmazott: „Hévíz azon városok közé tartozik, akik kezükbe vették sorsuk irányítását, mert nincs senki, aki jobban küzdene a város érdekeiért, mint maguk a hévíziek.” Elnök úr még azt is mondta ünnepi beszédében: „A sikeres fürdővároshoz két forrás kell: egyik a gyógyvíz forrása, másik azonban egy anyagi forrás” és elismerését fejezte ki városunknak, amiért a Hévíz-Balaton Airport üzemeltetésével új lehetőségeket nyitunk.

Bevallom, nagyon jól estek a szavai, és arra bíztatnak, hogy tovább járjunk a magunk által kijelölt úton.

Engedjék meg, hogy beszédemet, egy gyönyörű Komjáthy Jenő idézettel zárjam:

 

Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje,
Szívedből szeretet s élet szakad;
Nappalodik a szenvedélyek éje,
Meleg sugárként ömlik szét szavad.
Buzdíts a jóra, ójj a küzdelemben,
Szeretni, hinni ó, taníts meg engem!
Szívedbe Isten lelke költözött...
Áldott vagy te az asszonyok között!

 

 

 

 

 

 

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

 

Kérem Önöket, hogy legyenek továbbra is városunk támaszai, segítsék gyermekeiket minden döntésükben, ahogyan azt eddig is tették.

A Jó Isten áldja meg önöket egészséggel, boldogsággal, egész életükben!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor